Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố kim loại Na, Mg, Ca, Fe và các ion của chúng

Câu 6:

Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố kim loại Na, Mg, Ca, Fe và các ion của chúng , , , ,

Lời giải:

Na(Z = 11) :

Mg(Z = 12) :

Ca(Z = 20) :

Fe(Z = 26) :

(Z = 11) :

(Z = 12) :

(Z = 20) :

(Z = 26) :

(Z = 26) :