Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch của các chất trong từng dãy sau

Câu 6:

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch của các chất trong từng dãy sau :

a) , , OH[CHOH], OH-CHOH-OH

b) , OH, COOH, CHO

Lời giải:

Tiến hành quá trình nhận biết theo bảng sau :

a) , , OH[CHOH], OH-CHOH-OH

b) , OH, COOH, CHO