Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Thủy phân hoàn toàn 34,2 gam saccarozo sau đó tiến hành phản ứng tráng bạc với dung dịch thu được

Câu 6:

Thủy phân hoàn toàn 34,2 gam saccarozo sau đó tiến hành phản ứng tráng bạc với dung dịch thu được. Tính khối lượng Ag kết tủa

Lời giải:

= 34,2 : 342 = 0,1 (mol)

Saccarozo → Glucozo + Fructozo

= + = 4.= 0,4 mol

⇒ Khối lượng bạc là : 0,4.108 = 43,2 (gam)