Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Thuốc thử nào sau đây có thể dùng để phân biệt được các dung dịch glucozo, glixerol, etanol và lòng trắng trứng?

Câu 6:

Thuốc thử nào sau đây có thể dùng để phân biệt được các dung dịch glucozo, glixerol, etanol và lòng trắng trứng?

A. dd NaOH

B. dd

C. Cu

D. dd

Lời giải:

Đáp án C