Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Sau một thời gian điện phân 200 ml dung dịch CuSO4 với điện cực graphit, khối lượng dung dịch giảm 8 gam

Câu 6:

Sau một thời gian điện phân 200 ml dung dịch CuSO4 với điện cực graphit, khối lượng dung dịch giảm 8 gam. Để kết tủa ion còn lại trong dung dịch sau điện phân cần dùng 100 ml dung dịch H2S 0,5M. Hãy xác định nồng độ mol và nồng độ % của dung dịch CuSO4 trước điện phân. Biết dung dịch CuSO4 ban đầu có khối lượng riêng là 1,25 g/ml

Lời giải:

= 0,5.0,1 = 0,05 mol

Gọi số mol CuSO4 bị điện phân là a.

Các phương trình phản ứng xảy ra:

Sau điện phân khối lượng dung dịch giảm do Cu kết tủa và bay hơi

Số mol ban đầu là

a + 0,05 = 0,1 + 0,05 = 0,15 mol

= 0,15/0,2 = 0,75 M