Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Phân tử khối của xenlulozo trong khoảng 1000000 – 2400000. Hãy tính gần đúng số mắt xích

Câu 6:

Phân tử khối của xenlulozo trong khoảng 1000000 – 2400000. Hãy tính gần đúng số mắt xích ( và chiều dài mạch xenlulozo theo đơn vị mét, biết rằng chiều dài mỗi mắt xích khoảng 5 (1m = )

Lời giải:

Phân tử khối của xenlulozo : 162n.

Với M = 1.000.000 ⇒ n = 1000000/162 mắt xích.

⇒ Chiều dài mạch xenlulozo là:

Với M = 2.400.000 ⇒ n = 2400000/162 mắt xích.

⇒ Chiều dài mạch xenlulozo là:

Chiều dài mạch xenlulozo trong khoảng 3,0864.m - 7,4074.m