Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Nung 4,84g hỗn hợp NaHCO3 và KHCO3 đến phản ứng hoàn toàn thu được 0,56 lít CO2

Câu 6:

Nung 4,84g hỗn hợp đến phản ứng hoàn toàn thu được 0,56 lít (đktc). Xác định khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp trước và sau khi nung.

Lời giải:

Đặt số mol là x, y

⇒ 84x + 100y = 4,84 (1)

⇒ x + y = 0,05 (2)

Từ (1), (2) ⇒ x = 0,01; y = 0,04

Vậy khối lượng

0,01.84 = 0,84 gam

là 0,04.100 = 4,00 gam