Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Nhiều loại sản phẩm hóa học được sản xuất từ muối ăn trong nước biển như: HCl, nước Gia-ven, NaOH

Câu 6:

Nhiều loại sản phẩm hóa học được sản xuất từ muối ăn trong nước biển như: HCl, nước Gia-ven, NaOH,

a) Hãy Viết các phương trình hóa học biểu diễn các quy trình sản xuất đó.

b) Tính khối lượng NaCl cần thiết để sản xuất 15 tấn NaOH. Biết hiệu suất của quá trình là 80%.

Lời giải:

a) Từ muối ăn → HCl , nước Giaven, NaOH,

2NaCl + O (đpdd) → 2NaOH + +

+ (as) → 2HCl

+ 2NaOH → NaCl + NaClO + O

+ NaOH →

(to)→ + + O

b) 2NaCl + O (đpdd) → 2NaOH + +

Theo pt: 2.58,5 gam → 2.40 gam

Vậy 21,9375 tấn → 15 tấn

Với hiệu suất 80% thì khối lượng NaCl cần lấy là :

21,9375 x 100 : 80 = 27,422 tấn