Sách Giải Bài Tập và SGK

câu 6: Ngâm một lá kẽm nặng 100 gam trong 100 ml dung dịch chứa Cu(NO3)2 3M lẫn với Pb(NO3)2 1M

Câu 6:

Ngâm một lá kẽm nặng 100 gam trong 100 ml dung dịch chứa Cu( 3M lẫn với Pb( 1M. Sau phản ứng lấy lá kẽm ra khỏi dung dịch, khối lượng lá kẽm bằng bao nhiêu?

Lời giải:

= 0,3 mol = ;

= 0,1 mol =

Các phương trình hóa học

Zn + Cu( → Cu + Zn( (1)

Zn + Pb( → Pb + Zn( (2)

Theo (1) 1 mol Zn (65gam) → l mol Cu khối lượng giảm 65 - 64 = 1 gam

0,3 mol Cu tạo ra khối lượng giảm 0,3 gam.

Theo (2) 1 mol Zn (65gam) 1 mol Pb khối lượng tăng 207 - 65 = 142 gam

0,1 mol Pb tạo ra khối lượng tăng 14,2 gam

⇒ Khối lượng lá kẽm sau phản ứng

100 - 0,3 + 14,2 = 113,9 gam.