Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Hãy lập bảng so sánh các kim loại: niken, đồng, kẽm về: a) Vị trí của chúng

Câu 6:

Hãy lập bảng so sánh các kim loại: niken, đồng, kẽm về:

a) Vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn.

b) Cấu hình electron nguyên tử (dạng thu gọn).

c) Số oxi hóa của các nguyên tố.

d) Thế điện cực chuẩn của các kim loại.

e) Tính khử của các kim loại.

Lời giải: