Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Hãy hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau :

Câu 6:

Hãy hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau :

Lời giải:

a) Các phương trình phản ứng

b) Các phương trình phản ứng