Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Hãy cho biết chiều của phản ứng hóa học xảy ra giữa các cặp oxi hóa khử : Ag+/Ag

Câu 6:

Hãy cho biết chiều của phản ứng hóa học xảy ra giữa các cặp oxi hóa khử : /Ag; /Al và /. Giải thích và viết phương trình hóa học.

Lời giải:

Cặp /Ag và /Al

= -1,66 (V)

= 0,8 (V)

Chiều của phản ứng :

Al + + 3Ag

Cặp /Ag và /

= 0,8 (V); = 0

⇒ Chiều của phản ứng :

+ + 2Ag

Cặp /Al và /

= -1,66 (V); = 0

⇒ Chiều của phản ứng :

2Al + +