Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Điện phân 200ml một dung dịch có chứa hai muối là Cu(NO3)2 và AgNO3 với cường độ dòng điện là 0,804 A

Câu 6:

Điện phân 200ml một dung dịch có chứa hai muối là Cu( với cường độ dòng điện là 0,804 A, đến khi bọt khí bắt đầu thoát ra ở cực âm thì thời gian điện phàn là 2 giờ, người ta nhận thấy khối lượng cực âm tăng thêm 3,44 g. Hãy xác định nồng độ mol của mỗi muối trong dung dịch ban đầu?

Lời giải:

2 giờ = 7200 s

Gọi thời gian điện phân muối bạc là

Gọi thời gian điện phân muối đồng là

+ = 7200 (1)

Theo định luật Faraday:

+ = 3,44 (g)

⇒ (9. + 2,666. ). = 3,44 (2)

(1),(2) ⇒ = 2400 (s)

= 2,16 gam ⇒ = 0,02

= 4800 (s)

= 1,28 gam ⇒ = 0,02

= 0,02/0,2 = 0,1M ;

= 0,02/0,2 = 0,1 M