Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Điện phân 100 ml một dung dịch có hòa tan 13,5 gam CuCl2 và 14,9 gam KCl

Câu 6:

Điện phân 100 ml một dung dịch có hòa tan 13,5 gam và 14,9 gam KCl (có màng ngăn và điện cực trơ)

a) Trình bày sơ đồ và viết phương trình hóa học của phản ứng điện phân có thể xảy ra.

b) Hãy cho biết chất nào còn lại trong dung dịch điện phân. Biết thời gian điện phân là 2 giờ, cường độ dòng điện 5,1 ampe.

c) Hãy xác định nồng độ các chất có trong dung dịch sau điện phân. Biết rằng dung dịch sau điện phân đã được pha loãng cho đủ 200 ml.

Lời giải:

a) = 13,5/135 = 0,1 mol ; = 14,9/74,5 = 0,2 mol

= 0,4 mol; = 0,1 mol

Phương trình điện phân :

→ Cu +

2KCl + O → 2KOH + +

b) Khối lượng clo thoát ra m = (71.5,1.7200)/(2.96500) = 13,5 gam

= 0,19 mol ⇒ còn dư

Hết : O + 2e → + (dd)

Chất còn lại sau điện phân là 0,2 mol; dư 0,02 mol; dư 0,18 mol

⇒ KOH 0,18 mol; KCl 0,02 mol

c) = 0,18/0,2 = 0,9 M.

= 0,02/0,2 = 0,1 M