Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Để xà phòng hóa hoàn toàn 2,22 g hỗn hợp hai este đồng phân A và B cần dùng hết 30ml dung dịch NaOH 1M

Câu 6:

Để xà phòng hóa hoàn toàn 2,22 g hỗn hợp hai este đồng phân A và B cần dùng hết 30ml dung dịch NaOH 1M. Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai este đó thì thu được khí và hơi nước với thể tích : = 1 : 1. Hãy xác định công thức cấu tạo và gọi tên A và B

Lời giải:

Đốt cháy este ta thu được = ⇒ A, B là 2 este no, đơn chức có công thức dạng hay RCOOR’.

RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH (1)

Theo (1) thì = = 0,03.1 = 0,03 mol

= : = 2,22 : 0,03 = 74 =

⇒ 14n + 32 = 74 ⇒ n = 3

CTPT 2 este :

CTCT :