Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Cho 31,2 gam hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH

Câu 6:

Cho 31,2 gam hỗn hợp bột Al và tác dụng với dung dịch NaOH dư, phản ứng xong thu được 13,44 lít khí (đktc). Hãy cho biết:

a) Các phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra?

b) Khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu?

c) Thể tích dung dịch NaOH 4M đã dùng (biết rằng trong thí nghiệm này người ta đã dùng dư 10 so với thể tích cần dùng).

Lời giải:

a) Phương trình hóa học :

+ 2NaOH + O →2Na[Al] (1)

2Al + 2NaOH + O → 2Na[Al] + ↑ (2)

b) = 13,44 : 22, 4 = 0,6 mol

Theo pt(2) nAl = 2/3 = 0,4 mol

= 0,4.27 = 10,8 gam

= 31,2 – 10,8 = 20,4 gam.

= 0,2 mol

Theo (1) = 0,4 mol

⇒ Tổng số mol NaOH l = 0,4 mol

Theo (2) =

0,4 + 0,4 = 0,8 mol

4M = 0,8 : 4 = 0,2 lít = 200

Thể tích dung dịch NaOH đã dùng là:

200 + 10 = 210