Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Cho 200 ml dung dịch glucozo phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 10,8 gam bạc

Câu 6:

Cho 200 ml dung dịch glucozo phản ứng hoàn toàn với dung dịch trong thu được 10,8 gam bạc. Tính nồng độ mol của glucozo đã dùng.

Lời giải:

= 10,8/108 = 0,1 mol

Theo phương trình :  = 1/2 . = 0,05 mol

= 0,05/0,2 = 0,25 M