Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của kim loại kiềm thổ?

Câu 6:

Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của kim loại kiềm thổ?

A. Tính khử của kim loại tăng theo chiều tăng của năng lượng ion hóa.

B. Tính khử của kim loại tăng theo chiều giảm của năng lượng ion hóa.

C. Tính khử của kim loại tăng theo chiều tăng của thế điện cực chuẩn.

D. Tính khử của kim loại tăng theo chiều tăng của độ âm điện.

Lời giải:

Đáp án B