Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Ancol etylic là sản phẩm trung gian từ đó sản xuất được cao su nhân tạo, tơ sợi tổng hợp.

Câu 6:

Ancol etylic là sản phẩm trung gian từ đó sản xuất được cao su nhân tạo, tơ sợi tổng hợp.

Có thể điều chế ancol etylic bằng hai cách sau:

- Cho khí etilen (lấy từ crăckinh dầu mỏ) hợp nước có xúc tác.

- Cho lên men các nguyên liệu chứa tinh bột.

a) Hãy viết các phương trình phản ứng tương ứng với hai phương pháp trên.

b) Hãy tính lượng ngũ cốc chứa 65% tinh bột hoặc thể tích khí crăckinh dầu mỏ chứa 60% khí etilen cần thiết để sản xuất được 2,3 tấn ancol etylic. Biết rằng hao hụt trong quá trình sản xuất là 25%.

Lời giải:

a) Các phương trình hóa học của phản ứng:

+ O → OH

( + O →

OH +

b) Từ tinh bột

Trong ngũ cốc có 65% tinh bột nên khối lượng ngũ cốc cần lấy để sản xuất ra 2,3 tấn etanol với sự hao hụt 25% (tức là với hiệu suất 75%) là :

Cứ 1 mol (22,4 lít) → 46 gam = 46. tấn.

Khi Crackinh dầu mỏ có 60% và hiệu suất là 75%

⇒ Thể tích khí cần lấy là: