Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: a) Từ Fe hãy trình bày 3 phương pháp điều chế trực tiếp muối FeSO4

Câu 6:

a) Từ Fe hãy trình bày 3 phương pháp điều chế trực tiếp muối .Viết các phương trình hóa học.

b) Từ hồn hợp Ag và Cu, hãy trình bày 3 phương pháp hóa học tách riêng Ag và Cu. Viết các phương trình hóa học.

Lời giải:

a) Fe + loãng → +

Fe + + Cu

Fe + (

b) 3 phương pháp tách riêng Ag và Cu từ hỗn hợp:

Hòa tan hỗn hợp bằng muối Fe(III); Cu tan còn Ag không tan, tách riêng Cu + +

Cho sắt kim loại vào dung dịch thu được đồng.

Fe + + Cu

Phương pháp 2:

- Hòa tan hỗn hợp vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch.

) + 2NO↑ + 4H2O  

Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + NO↑ + 2H2O

- Cô cạn dung dịch, nhiệt phân hỗn hợp muối thu được chất rắn.

- Hòa tan chất rắn thu được (CuO,Ag) vào dung dịch HCl dư lọc thu được chất rắn Ag và dung dịch CuCl2. Tiến hành điện phân dung dịch CuCl2 thu được Cu.

Phương pháp 3:

- Đốt hỗn hợp bằng , Cu phản ứng còn Ag thì không:

2Cu + → 2CuO

- Hòa tan hỗn hợp chất rắn sau phản ứng vào dung dịch HCl dư lọc thu được chất rắn Ag và dung dịch CuCl2. Tiến hành điện phân dung dịch thu được Cu.