Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: a) Khối lượng các gốc glyxyl (từ glixin) chiếm 50% khối lượng tơ tằm (Fibroin)

Câu 6:

a) Khối lượng các gốc glyxyl (từ glixin) chiếm 50% khối lượng tơ tằm(Fibroin).

Hãy tính khối lượng glyxin mà các con tằm cần để tạo nên 1kg tơ.

b) Xác định phân tử khối gần đúng của protein X chứa 0,16% lưu huỳnh, biết rằng phân tử X chỉ chứa 1 nguyên tử lưu huỳnh.

Lời giải:

a) Để tạo nên 1 kg tơ tằm mà khối lượng glyxin chiếm 50% khối lượng tơ cần một lượng glyxin là 50.1/100 = 0,5 kg.

b) Phân tử khối của protein = 32.100/0,16 = 20000 (đvC)