Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: a) Có 4 chất rắn đựng trong 4 lọ riêng biệt: Na2CO3, CaCO3, Na2SO4, CaSO4.2H2O

Câu 6:

a) Có 4 chất rắn đựng trong 4 lọ riêng biệt: , , , .O. Bằng cách nào để nhận biết 4 chất, nếu ta chỉ dùng nước và dung dịch axit HCl.

b) Có 3 chất rắn đựng trong 3 lọ riêng biệt: NaCl, . Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết mỗi chất (có đủ dụng cụ và những hóa chất cần thiết).

Lời giải:

a) - Hòa tan 4 chất vào nước ta thu được hai nhóm:

   + Nhóm tan nhiều trong nước có

.

   + Nhóm ít tan trong nước có .O.

- Nhỏ dung dịch HCl vào từng chất thuộc hai nhóm trên

   + Nhóm 1: Ống nghiệm có khí thoát ra là

+ 2HCl → 2NaCl + + O

   + Nhóm 2: Ống nghiệm có khí thoát ra là

+ 2HCl → + + O

b) Lấy mỗi lọ một ít chất rắn đem hòa tan vào nước

Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào các mẫu thử

   + Ống nghiệm xuất hiện kết tủa là

   2NaOH + → Mg↓ + 2NaCl

- Nhỏ từ từ dung dịch vào 2 ống nghiệm còn lại.

   + Ống nghiệm xuất hiện kết tủa là

+ + 2NaCl

   + Còn lại là NaCl