Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng trùng ngưng của amino axit sau : a) Axit 7-amino heptanoic

Câu 5:

Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng trùng ngưng của amino axit sau :

a) Axit 7-amino heptanoic

b) Axit 2-amino propanoic

Lời giải:

Phương trình trùng ngưng

a) Axit 7-amino heptanoic

N-(-COOH

b) Axit 2-amino propanoic

-CH()COOH