Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Viết các phương trình hóa học điều chế xenlulozo diaxetat và xenlulozo triaxetat từ xenlulozo

Câu 5:

Viết các phương trình hóa học điều chế xenlulozo diaxetat và xenlulozo triaxetat từ xenlulozo và andehit axetic (O có mặt , biết rằng phản ứng còn sinh ra axit axetic

Lời giải: