Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Trình bày cách để tách riêng mỗi chất ra khỏi hỗn hợp sau đây: a) Hỗn hợp khí

Câu 5:

Trình bày cách để tách riêng mỗi chất ra khỏi hỗn hợp sau đây:

a) Hỗn hợp khí :

b) Hỗn hợp lỏng : , OH,

Lời giải:

a) Tách hỗn hợp khí

Cho hỗn hợp đi qua dung dịch HCl ta được phản ứng với HCl bị giữ lại trong dung dịch, khí thoát ra ngoài là tinh khiết.

PTHH: + HCl → Cl

Cho NaOH vào Cl thu lại được

Cl + NaOH → + NaCl + O

b) Tách hỗn hợp lỏng : , OH và

Cho dung dịch NaOH vào hỗn hợp lỏng trên thu được dung dịch gồm hai phần:

phần 1 tan là OH tạo thànhONa và phần 2 còn lại là hỗn hợp .

PTHH: OH + NaOH →ONa + O

- Sục khí vào phần dung dịch tan ta thu lại được OH kết tủa .

ONa + + O →OH↓ +

- Với hỗn hợp : cho tác dụng dung dịch HCl, thu được dung dịch gồm hai phần:

phần tan là Cl,

phần không tan là .

Lọc phần không tan

⇒ tách được .

PTHH: + HCl →Cl

Cho dung dịch NaOH vào phần dung dịch, ta thu lại được kết tủa.

PTHH: Cl + NaOH →↓ + NaCl + O