Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Tính khối lượng ancol etvlic thu được từ: a) Một tấn ngô chứa 65% tinh bột

Câu 5:

Tính khối lượng ancol etvlic thu được từ:

a) Một tấn ngô chứa 65% tinh bột, hiệu suất cả quá trình đạt 80%.

b) Một tấn mùn cưa chứa 50% xenlulozo, hiệu suất cả quá trình đạt 70%.

Lời giải:

Sơ đồ điều chế etanol từ xenlulozo:

a) = 1.65:100 = 0,65 tấn = 650 kg

khối lượng etanol thu được với hiệu suất 80% là :

650.(92n : 162n).(80 : 100) = 295,3 kg

b) = 50:100.1 = 0,5 tấn = 500 kg

Khối lượng etanol thu được với hiệu suất 70% là :

500. (92n : 162n).(70 : 100) = 198,8 kg