Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Suất điện động chuẩn của pin điện hóa Sn-Ag là : A. 0,66V B. 0,79V

Câu 5:

Suất điện động chuẩn của pin điện hóa Sn-Ag là :

A. 0,66V

B. 0,79V

C. 0,94V

D. 1,09V

Lời giải:

Đáp án C

= - = 0,8 – (-0,14) = 0,94 V