Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: So sánh tính chất hóa học của hai muối NaHCO3 và Na2CO3. Viết các phương trình hóa học minh hoạ.

Câu 5:

So sánh tính chất hóa học của hai muối . Viết các phương trình hóa học minh hoạ.

Lời giải:

- Đều là muối của axit yếu, có khả năng nhận proton thể hiện tính bazo:

+ 2HCl →

2NaCl + + O

+ + O

+ HCl →

NaCl + + O

+ + O

- là muối axit tác dụng với bazo tạo muối trung hòa

+ NaOH →

+ O

+ + O

Vậy là muối có tính lưỡng tính

là muối có tính chất bazo