Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Sau bài thực hành hóa học, trong một số chất thải ở dạng dung dịch, chứa các ion

Câu 5:

Sau bài thực hành hóa học, trong một số chất thải ở dạng dung dịch, chứa các ion: , , , , ,..

Dùng chất nào sau đây để xử lí sơ bộ những chất thải trên?

A. Nước vôi dư.

B. .

C. Giấm án

D. Etanol.

Lời giải:

Đáp án A