Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Nhúng tấm kẽm vào dung dịch chứa 14,64 gam cađimi clorua. Sau một thời gian phản ứng, khối lượng tấm kẽm tăng lên 3,29 gam

Câu 5:

Nhúng tấm kẽm vào dung dịch chứa 14,64 gam cađimi clorua. Sau một thời gian phản ứng, khối lượng tấm kẽm tăng lên 3,29 gam. Xác định khôi lượng cađimi tách ra và thành phần muối tạo nên trong dung dịch.

Lời giải:

Phản ứng : Zn + + Cd

Theo pt : cứ 1 mol Zn ( 65 gam) →

1 mol Cd (112 gam) khối lượng tăng 47 gam

Vậy x mol Zn → x mol Cd khối lượng tăng 3,29 gam

⇒ x = 3,29 : 47 = 0,07 mol

Khối lượng cadimi tách ra :

0,07 x 112 = 7,84 gam

Trong dung dịch có muối với số mol 0,07

Muối còn dư 14,64 :

183 – 0,07 = 0,01 mol