Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Người ta luyện gang từ quặng Fe3O4 trong lò cao. a) Viết các phương trình hóa học cho các phản ứng xảy ra

Câu 5:

Người ta luyện gang từ quặng trong lò cao.

a) Viết các phương trình hóa học cho các phản ứng xảy ra.

b) Tính lượng quặng chứa 92,8% để có 10,0 tấn gang chứa 4% C và một số tạp chất. Giả thiết hiệu suất của quá trình là 87,5%.

Lời giải:

a) Các PTHH:

b) Phản ứng tổng hợp

Trong 10 tấn gang có 96% Fe có 9,6 tấn sắt

Theo pt : cứ 232 gam tạo ra 3.56 = 168 gam Fe

Vậy để có 9,6 tấn Fe cần lượng là : 9,6 x 232 : 168 = 13,257 tấn

Hiệu suất phản ứng là 87,5% nên lượng cần lấy là :

13,257 x 100 : 87,5 = 15,151 tấn

chỉ chiếm 92,8% khối lượng quặng nên khối lượng quặng cần lấy là:

15,151 x 100 : 92,8 = 16,326 tấn