Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Muối Cr(III) tác dụng với chất oxi hóa mạnh trong môi trường kiềm tạo thành muối Cr(VI)

Câu 5:

Muối Cr(III) tác dụng với chất oxi hóa mạnh trong môi trường kiềm tạo thành muối Cr(VI)

a) Hãy lập phương trình hóa học của phán ứng sau:

+ + NaOH → + NaCl + O

Và cho biết vai trò các chắt trong phản ứng. Giải thích?

b) Muối Cr(III) tác dụng với chất khử tạo thành muối Cr(II). Hãy lập phương trình của phản ứng sau:

+ Zn → +

và cho biết vai trò các chất và Zn.

c) Hãy cho kết luận về tính chất hóa học của muối Cr(III).

Lời giải:

c) Muối Cr(III) vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

Sản phẩm oxi hóa Cr(III) là Cr(VI)

Sản phẩm khử Cr(III) là Cr(II)