Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Một hợp chất Ni - Cr có chứa 80% Ni và 20% Cr theo khối lượng. Hãy cho biết trong hợp chất này có bao nhiêu mol niken ứng với 1 mol crom.

Câu 5:

Một hợp chất Ni - Cr có chứa 80% Ni và 20% Cr theo khối lượng. Hãy cho biết trong hợp chất này có bao nhiêu mol niken ứng với 1 mol crom.

Lời giải:

1 mol Cr có = 52 gam

= 4 = 208 gam

⇒ Số mol Ni = 208 : 59 = 3,525 mol