Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Khi nung 23,2 gam sunfua của một kim loại hóa trị hai trong không khí rồi làm nguội sản phẩm

Câu 5:

Khi nung 23,2 gam sunfua của một kim loại hóa trị hai trong không khí rồi làm nguội sản phẩm thu được một chất lỏng và một chất khí. Lượng sản phẩm khí này làm mất màu 25,4 gam iot. Xác định tên kim loại đó.

Lời giải:

Gọi kim loại hóa trị hai là M ⇒ Muối là MS nung trong không khí được một chất khí là và một chất lỏng phản ứng với theo phương trình

+ + O → + 2HI

Theo phương trình và BT nguyên tố S ta có:

⇒ M = 200. M là thủy ngân Hg