Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Ion Na+ có tồn tại hay không, nếu ta thực hiện các phản ứng hóa học sau: a) NaOH tác dụng với dung dịch HCl

Câu 5:

Ion Na+ có tồn tại hay không, nếu ta thực hiện các phản ứng hóa học sau:

a) NaOH tác dụng với dung dịch HCl.

b) NaOH tác dụng với dung dịch

c) Phân hủy bằng nhiệt.

d) Điện phân NaOH nóng chảy.

e) Điện phân dung dịch NaOH.

g) Điện phân NaCl nóng chảy.

Giải thích cho câu trả lời và viết phương trình hóa học minh hoạ.

Lời giải:

a) NaOH + HCl → NaCl + O

b) NaOH + → NaCl + Cu

c) + O +

d) 4NaOH → 4Na + + O

e) O → +

g) 2NaCl → 2Na +

lon Na+ chỉ bị khử trong phản ứng điện phân nóng chảy (phản ứng d, g) còn trong các phản ứng khác nó vẫn giữ nguyên số oxi hóa +1.