Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Hòa tan 58 gam muối CuSO4.5H2O trong nước, được 500 ml dung dịch.

Câu 5:

Hòa tan 58 gam muối .O trong nước, được 500 ml dung dịch.

a) Tính nồng độ mol của dung dịch đã pha chế.

b) Cho dần mạt sắt đến dư vào dung dịch trên. Trình bày hiện tượng quan sát được và giải thích. Viết phương trình hóa học dạng phân tử và dạng ion rút gọn. Cho biết vai trò của các chất tham gia phản ứng. Khối lượng kim loại sau phản ứng tăng hay giảm là bao nhiêu gam?

Lời giải:

1 mol .O (250 g) có 1 mol (160 g)

⇒ 58 g .O có 0,232 mol

a) = 0,232 : 0,5 = 0,464 M

b) Fe + + Cu

Hiện tượng: mạt sắt tan dần, màu xanh của dung dịch nhạt dần có chất màu đỏ xuất hiện

Fe + + Cu

Fe → + 2e

Fe là chất khử

+ 2e → Cu

là chất oxi hóa

* Theo phương trình phản ứng :

1 mol Fe(56) phản ứng với 1 mol tạo ra 1 mol Cu(64) khối lượng tăng 8 g.

⇒ Fe phản ứng với 0,232 mol tạo ra 0,232 mol Cu(64) khối lượng tăng 1,856 g.