Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Hóa học đã sản xuất ra tơ, sợi cho con người. Hãy lấy 3 thí dụ sợi tơ tổng hợp để minh hoạ?

Câu 5:

Hóa học đã sản xuất ra tơ, sợi cho con người. Hãy lấy 3 thí dụ sợi tơ tổng hợp để minh hoạ?

Lời giải:

Ba loại tơ tổng hợp: tơ nilon, tơ caprolactam, tơ poliacrylat