Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Hãy viết sơ đồ phản ứng từ etilen và toluen điều chế ra các hợp chất sau:

Câu 5:

Cho công thức cấu tạo thu gọn nhất của vài dẫn xuất chứa oxi của tecpen như sau:

a) Chúng thuộc chức hữu cơ nào?

b) Hãy viết công thức cấu tạo thu gọn và công thức phân tử của chúng

c) Gọi tên hai hợp chất đầu theo danh pháp IUPAC

Lời giải:

Công thức cấu tạo thu gọn nhất

a) Xitronelal và geranial thuộc chức andehit do phân tử có chứa nhóm chức –CH=O.

Metol thuộc chức rượu (ancol) vì phân tử có chứa nhóm –OH

b) Công thức cấu tạo thu gọn và công thức phân tử :

Xitronela

$$\mathrm{CH}_{3} \mathrm{C}\left(\mathrm{CH}_{3}\right)=\mathrm{CHCH}_{2} \mathrm{CH}_{2} \mathrm{CH}\left(\mathrm{CH}_{3}\right) \mathrm{CH}_{2} \mathrm{CHO}: \mathrm{C}_{10} \mathrm{H}_{18} \mathrm{O}$$

Geranial

$$\mathrm{CH}_{3} \mathrm{C}\left(\mathrm{CH}_{3}\right)=\mathrm{CHCH}_{2} \mathrm{CH}_{2}\mathrm{C}\left(\mathrm{CH}_{3}\right)=\mathrm{CHCHO}:\mathrm{C}_{10} H_{16}{\mathrm{O}}$$


Metol:

c) Tên của xitronelal và geranial theo IUPAC

Xitronelal : 3,7-dimetyl oct-6-en-1-al

Geranial : 3,7-dimetyl oct-2,6-dien-1-al