Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng sau (nếu có): a. Glucozơ tác dụng với

Câu 5:

Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng sau (nếu có):

a) Glucozơ tác dụng với nước brom

b) Fructozơ + → (Ni, )

c) Fructozơ + [Ag(]OH →

d) Glucozơ + [Ag(]OH →

Lời giải:

a) CH2OH-(CHOH)4-CHO + Br2 + H2O → CH2OH–(CHOH)4-COOH + 2HBr

b) Fructozơ tác dụng với , xúc tác Ni

c) Fructozơ không tác dụng với [Ag(]OH

d) Glucozơ tác dụng với [Ag(]OH: