Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Giải thích hiện tượng sau: a) Polime không bay hơi được.

Câu 5:

Giải thích hiện tượng sau:

a) Polime không bay hơi được.

b) Polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

c) Nhiều polime không tan hoặc khó tan trong các dung môi thông thường.

d) Dung dịch polime có độ nhớt cao.

Lời giải:

a) Polime có khối lượng phân tử rất lớn nên không bay hơi được

b) polime là chất có phân tử khối rất lớn, không xác định (phân tử khối của polime chỉ giá trị trung bình) nên không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

c) Cũng do khối lượng phân tử rất lớn, lực tương tác giữa các phân tử cũng lớn nên các polime hầu như không tan hoặc khó tan trong các dung môi thông thường.

d) Do khối lượng của các phân tử polime lớn nên chuyển động của chúng không linh hoạt ⇒ độ nhớt thường cao ở cả trạng thái nóng chảy và trong dung dịch