Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Dùng những thuốc thử nào có thể phân biệt được các chất trong mỗi dãy sau? a) Các kim loại: Al, Mg, Ca, Na.

Câu 5:

Dùng những thuốc thử nào có thể phân biệt được các chất trong mỗi dãy sau?

a) Các kim loại: Al, Mg, Ca, Na.

b) Các dung dịch muối: NaCl, , .

c) Các oxit: CaO, MgO, .

d) Các hiđroxit: NaOH, Ca, Al.

Lời giải:

Phân biệt:

a) Các kim loại Al, Mg, Ca, Na,

* Hòa tan 4 kim loại vào nước ta được 2 nhóm:

- Nhóm kim loại tan: Ca, Na

2Na + O → 2NaOH +

Ca + O → Ca +

Sục khí vào hai dung dịch thu được, dung dịch nào có tạo ra kết tủa là Ca:

+ Ca↓ + O

- Nhóm hai kim loại không tan trong nước là Mg và Al

Đem hòa tan trong dung dịch kiềm, nhận ra Al do bị tan ra còn Mg thì không.

2Al + 2NaOH + O → +

b) Các dung dịch muối.

- Nhỏ dung dịch NaOH vào 3 dung dịch muối, nhận ra vì có kết tủa.

+ 3NaOH → Al ↓ + 3NaCl.

- Nhỏ dung dịch vào 2 dung dịch còn lại nhận ra vì có kết tủa:

+ ↓ + 2NaCl

Còn lại là NaCl.

c) Các oxit CaO, MgO,

- Hòa tan vào O thì CaO tan.

CaO + O → Ca

- Hòa tan 2 mẫu còn lại vào dung dịch kiềm thấy mẫu tan là .

+ 2NaOH + O → 2Na[Al]

- Còn lại là MgO.

d) Các hiđroxit: NaOH, Ca,

Al.

- Hòa tan các mẫu thử vào nước:

Al không tan.

- Nhỏ dung dịch vào 2 dung dịch, nhận ra Ca vì tạo kết tủa

+ Ca↓ + 2NaOH

- Còn lại là NaOH