Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Điện phân một dung dịch chứa anion NO3- và các cation kim loại có cùng nồng độ mol

Câu 5:

Điện phân một dung dịch chứa anion - và các cation kim loại có cùng nồng độ mol : , , . Hãy cho biết trình tự xảy ra sự khử của các ion kim loại này trên bề mặt catot. Giải thích?

Lời giải:

Tính oxi hóa > >

⇒ Trình tự xảy ra sự khử ở catot là :

+ e → Ag

+ 2e → Cu

+ 2e → Pb