Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Có hỗn hợp các bột kim loại Ag, Cu. Bằng những phương pháp hóa học nào ta có thể thu được Ag từ hỗn hợp?

Câu 5:

Có hỗn hợp các bột kim loại Ag, Cu. Bằng những phương pháp hóa học nào ta có thể thu được Ag từ hỗn hợp? Giải thích và viết phương trình hóa học.

Lời giải:

Ngâm hỗn hợp bột Ag - Cu vào dung dịch dư, lọc lấy chất rắn là Ag.

Cu + → Cu( + 2Ag