Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Có dung dịch chứa đồng thời các cation Ni2+, Al3+, Fe3+. Trình bày cách nhận biết sự có mặt từng cation trong dung dịch.

Câu 5:

Có dung dịch chứa đồng thời các cation , . Trình bày cách nhận biết sự có mặt từng cation trong dung dịch

Lời giải:

- Nhỏ dung dịch vào dung dịch thấy có hỗn hợp kết tủa trắng xanh. Lọc lấy kết tủa chia 3 phần bằng nhau:

+ Phần 1 để trong không khí thấy kết tủa dần chuyển sang màu đỏ nâu

⇒ trong hỗn hợp kết tủa có Fe và dung dịch có

+ + O → Fe +

4Fe + O + → 4Fe

+ Nhỏ vào phần 2 dung dịch cho tới dư, thấy có một phần kết tủa màu xanh tan ra và tạo dung dịch có màu xanh

⇒ có

+ + O → Ni↓ xanh +

Ni + →[Ni()6]àu xanh +

+ Nhỏ vào phần 3 dung dịch NaOH, phần kết tủa màu trắng tan ra tạo dung dịch không màu

⇒ kết tủa tan ra là Al và trong dung dịch ban đầu có

+ + O → Al +

Al + → [Al]