Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Có các dung dịch AlCl3, HCl, NaOH, H2O và những dụng cụ cần thiết

Câu 5:

Có các dung dịch , HCl, NaOH, O và những dụng cụ cần thiết. Hãy điều chế và chứng minh tính lưỡng tính của và Al. Viết các phương trình hóa học.

Lời giải:

- Lấy một lượng dung dịch nhỏ từng giọt dung dịch NaOH vào cho tới khi lượng kết tủa không tăng thêm nữa thì dừng.

+ 3NaOH → Al+ 3NaCl

Lọc lấy kết tủa, chia làm ba phần.

   + Phần một, chứng minh tính bazơ, tác dụng với dung dịch axit HCl thấy tan ra:

Al + 3HCl → + O

   + Phần hai, chứng minh tính axit, tác dụng với dung dịch NaOH thấy tan ra:

Al+ KOH → K[Al]

   + Phần ba đem nung đến khối lượng không đổi để tạo ra rồi chia làm hai phần

Một phần cho tác dụng với axit, một phần cho tác dụng với dung dịch kiềm thấy trong hai trường hợp đều tan ⇒ lưỡng tính

+ 6HCl → + O

+ 2NaOH + O → 2Na[Al]