Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Cho các chất: A. NaCl B. Ca(OH)2 C. Na2CO3 D. HCl

Câu 5:

Cho các chất:

A. NaCl

B. Ca

C.

D. HCl

E.

F.

Những chất nào có thể

a) làm mềm nước có tính cứng tạm thời.

b) làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu.

Viết các phương trình hóa học.

Lời giải:

a) Đáp án B hoặc C

Để làm mềm nước cứng tạm thời có thể dùng Ca hoặc do chúng làm kết tủa dưới dạng muối cacbonat theo các phương trình :

Ca + - → +O

+

+

: +

+

b) Đáp án C (phản ứng xem phần a)