Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Viết phương trình oxi hóa - khử (dạng phân tử và ion rút gọn) giữa kali đicròmat và natri sunfua khi có mặt axit sunfuric

Câu 4:

Viết phương trình oxi hóa - khử (dạng phân tử và ion rút gọn) giữa kali đicròmat và natri sunfua khi có mặt axit sunfuric. Biết rằng trong phản ứng này có sự biến đổi số oxi hóa như sau:

Lời giải:

+ S +

+ ( + + 3S + O

Phương trình ion:

+ + + 3S + O