Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (nếu có) giữa saccarozo với Cu(OH)2

Câu 4:

Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (nếu có) giữa saccarozo với Cu (ở nhiệt độ thường và đun nóng) với dung dịch trong amoniac (đun nhẹ) và với dung dịch (loãng đun nhẹ)

Cũng câu hỏi như vậy nhưng thay saccarozo bằng mantozo

Lời giải:

Phản ứng của saccarozo:

Phản ứng của mantozo: