Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Viết các phương trình hóa học cho những chuyển đổi sau

Câu 4:

Viết các phương trình hóa học cho những chuyển đổi sau :

Lời giải:

1) Cr + 2HCl → +

2) + 2NaOH → Cr + 2NaCl

3) 4Cr + O + → 4Cr.

4) Cr + NaOH → Na[Cr ]

5) +

6) Cr + 3HCl → + O