Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Viết các phương trình hóa học biểu diễn những chuyển đổi hóa học sau, ghi rõ các diều kiện của phản ứng và cho biết phản ứng nào thuộc loại phản ứng oxi hóa khử

Câu 4:

Viết các phương trình hóa học biểu diễn những chuyển đổi hóa học sau, ghi rõ các diều kiện của phản ứng và cho biết phản ứng nào thuộc loại phản ứng oxi hóa khử

Lời giải:

Các phương trình hóa học của phản ứng

4Al + (1)

+ 6HCl → + O (2)

+ 3NaOH → Al + 3NaCl (3)

Al + 3HCl → + O (4)

Al+ KOH → K[Al] (5)

2Al + O (6)

+ 2NaOH + O → 2Na[Al] (7)

Trong các phản ứng đã cho (1) là phản ứng oxi hóa khử.